< Previous | Contents | Next >

ﻲﻜﺗ هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻗﻮﺘﻣ لاﺪﭘ ﺖﻴﻌﺿو


ﻲﻜﺗ هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻗﻮﺘﻣ لاﺪﭘ ﺖﻴﻌﺿو -18 ﻞﻜﺷ

(ﺮﻴﮔ ﻪﻳواز يﺎﻫ ﻪﻐﻴﺗ و پاﺮﮔ ، ﺎﻫ هﺪﻧﺮﺑ ، ﺎﻫ هﺪﻨﻨﻛ دﺮﺧ ، ﺎﻫ ﻲﭽﻴﻗ) (ﻲﻄﺧ) يﺮﻴﺴﻣ 2 هﺪﻨﻨﻛ ﺎﻴﻬﻣ -A

ﺎﭘ ﺖﺣاﺮﺘﺳا يﺎﺟ -B (ﺶﻜﭼ) يﺮﻴﺴﻣ ﻚﺗ هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻳﺬﻐﺗ -C


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب