< Previous | Contents | Next >

ﭗﻤﭘ ود ﻦﻏور ﻲﺸﻛ ﻪﻟﻮﻟ


(1) ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ ﭗﻤﭘ ود نﺎﻳﺮﺟ ﻲﺸﻛ ﻪﻟﻮﻟ -23 ﻞﻜﺷ

("A3" ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻪﺑ) ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

ﮓﻨﻳرا ﮓﻨﻳرا

(" a" ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﻪﺑ) ﮓﻨﻠﺷ

(" p" ﭗﻤﭘ 2 ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو) ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

ﭗﻤﭘ 2 بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو ﭗﻤﭘ 2 ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو

رﺎﺸﻓ ﭻﻴﺋﻮﺳ ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو

11

12

13

14

15

16

17

18

MCV

ﺮﺘﻠﻴﻓ لﺎﺼﺗا 1

ﻞﺗﺎﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 2

(ﻲﻫار ﻪﺳ) ﻲﺗ 3

(ﻲﻫار ﻪﺳ) ﻲﺗ 4

لﺎﺼﺗا 5

لﺎﺼﺗا 6 ((Pi) ﭗﻤﭘ 2 بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو) ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 8 ((T) ﭗﻤﭘ 2 بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو) ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 9 ((T) ﭗﻤﭘ 2 ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو) ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 10


image

(2) ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ ﭗﻤﭘ ود نﺎﻳﺮﺟ ﻲﺸﻛ ﻪﻟﻮﻟ -24 ﻞﻜﺷ

2

20 Kgf/cm ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ شﻮﭘرد -1

نﺪﻛر

20 Kgf/cm2 ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ شﻮﭘرد -2

ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ ﭗﻤﭘ ود نﺎﻳﺮﺟ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو -3


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب