< Previous | Contents | Next >

ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ نﺎﻳﺮﺟ ، (X1 ﺮﻴﺴﻣ ﻦﺸﭘآ) ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ


ﻦﺸﭘآ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﻛ تﺎﻌﻄﻗ ﺎﺑ) ﺪﻴﺋﺎﻣﺮﻓ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ نﺎﻳﺮﺟ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ

9:1:14 ﻪﺤﻔﺻ (ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻪﺋارا

image


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب