< Previous | Contents | Next >

ﻪﻴﻟوا مﻮﺑ ، ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ


(1) ﻪﻴﻟوا مﻮﺑ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ -27 ﻞﻜﺷ


image

(2) ﻲﻟوا مﻮﺑ رﺎﺘﺧﺎﺳ -28 ﻞﻜﺷ

(1) ﻪﺤﻔﺻ ﻪﺑ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 9

(3) ﻪﺤﻔﺻ ﻪﺑ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 10

(2) ﻪﺤﻔﺻ ﻪﺑ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 11

(4) ﻪﺤﻔﺻ ﻪﺑ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 12 (2) لاﺪﭘ ﻪﺑ (a) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻮﻟاو زا 13 (1) لاﺪﭘ ﻪﺑ (b) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻮﻟاو زا 14

(pi) ﻮﻟاو وﺮﺳ ﻪﺑ (C) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻮﻟاو زا 15

(pg1) ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﻪﺑ (pi) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻮﻟاو زا 16

ﺖﻛاﺮﺑ ﺎﺑ ﻦﻴﭘ 1

ﺖﻛاﺮﺑ ﺎﺑ ﻦﻴﭘ 2

خارﻮﺳ ود ﺎﺑ ﻦﻴﭘ 3

ﺖﻛاﺮﺑ ﺎﺑ ﻦﻴﭘ 4

ﺖﻛاﺮﺑ ﺎﺑ ﻦﻴﭘ 5 (ﻦﻴﭘ ﻦﻛ ﻞﻔﻗ ﺖﻤﺴﻗ و هﺮﻬﻣ) 2mm ﻪﻠﺻﺎﻓ 6

ﺮﻴﮔدﺮﮔ ﺪﻤﻧ ﻪﺳﺎﻛ 7

شﻮﺑ 8


ﺎﻫ ﻢﻴﺷ و ﻪﻠﺻﺎﻓ -15 لوﺪﺟ

. ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ يروﺮﺿ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ياﺮﺑ

(mm) ﻪﻠﺻﺎﻓ

ﺖﻴﻌﺿو

داﺪﻌﺗ

(0/5) ﻢﻴﺷ ﻪﻌﻄﻗ هرﺎﻤﺷ

داﺪﻌﺗ

(1t) ﻢﻴﺷ ﻪﻌﻄﻗ هرﺎﻤﺷ

ﺮﺜﻛاﺪﺣ

ﻞﻗاﺪﺣ

1

1173 03680

-

-

+ 0,9

+ 0,25

1 ﻪﻠﺻﺎﻓ

1

1173 01390

2

1173 01630

+ 2,5

+ 1,0

2 ﻪﻠﺻﺎﻓ

-

-

3

1173 01630

+ 4

+ 1,0

3 ﻪﻠﺻﺎﻓ

-

-

-

-

+ 0,8

+ 0,4

4 ﻪﻠﺻﺎﻓ

1

1173 - 03640

2

1173 - 03630

+ 2,5

+ 0,5

5 ﻪﻠﺻﺎﻓ


(CC : ﺪﺣاو) لوا يرﺎﻛ ﻦﻏور لوﺪﺟ -16 لوﺪﺟ

ﺖﻴﻌﺿو

ﻪﻴﻟوا ﺲﻳﺮﮔ هزاﺪﻨﻟ ﺎﻳ ناﺰﻴﻣ

ﺖﻣﻼﻋ

مﻮﺑ ﺐﻘﻋ شﻮﺑ

65 2 = 130

GR1

مﻮﺑ ﻚﺟ ﺖﻔﺷ

150 2 = 300

GR2

مﻮﺑ ﻚﺟ ﻦﻴﻣود بﻮﻴﺗ

13

GR3


. ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﺰﻴﻧ ار ﮓﻨﻳﺮﺒﻠﺑ ﻲﻠﺧاد ﺢﻄﺳ / يرﺎﻛ ﺲﻳﺮﮔ ﮓﻨﻠﺷ ! ﻪﺟﻮﺗ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب