< Previous | Contents | Next >

ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺮﻴﺴﻣ


(1) ﺮﻴﺴﻣ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ، ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ -30 ﻞﻜﺷ


image

(2) ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺮﻴﺴﻣ ، ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ -31 ﻞﻜﺷ


ﭻﻴﭘ

19

(1) كﻮﻠﺑ ﻪﺑ (رﻮﺘﮕﻨﻛ) هﺪﻨﻫد لﺎﺼﺗا

1

يﺮﻨﻓ ﺮﺷاو

20

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ياﺮﺑ وﺮﺳ ﻮﻟاو

2

ﻲﺗ

21

(ﻲﻫار ﻪﺳ) ﻲﺗ

3

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ياﺮﺑ لاﺪﭘ

22

(ﻲﻫار ﻪﺳ) ﻲﺗ

4

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ وﺮﺳ ﻮﻟاو

23

(ﻲﻫار ﻪﺳ) ﻲﺗ

5

ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﻪﺑ

24

رﻮﺘﭘادآ

6

ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو

25

ﻲﺗ

7

(T)(P) هدﺎﺟ رد ﺖﻛﺮﺣ لاﺪﭘ

26

ﻲﺗ

8

رﺎﺸﻓ ﭻﻴﺋﻮﺳ

27

(رﻮﺘﻜﻨﻛ) هﺪﻨﻫد لﺎﺼﺗا

9

(4) ﻪﺤﻔﺻ

28

رﻮﺘﻜﻨﻛ

10

(S1) رﻮﺗﻻﻮﻣﻮﻴﻛآ كﻮﻠﺑ ﻪﺑ

29

T4 (1) كﻮﻠﺑ ﻪﺑ رﻮﺘﻜﻨﻛ

11

(2) ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو

30

90 ﻲﺋﻮﻧاز

12

(3) ﻪﺤﻔﺻ

31

ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

13

(PG) نادﺮﮔ رﻮﺗﻮﻣ

32

(A3)(2) ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو ياﺮﺑ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

14

(P2) ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو

33

ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

15

(P) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ياﺮﺑ لاﺪﭘ ﻪﺑ

34

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ وﺮﺳ ﻮﻟاو ﻪﺑ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

16

T ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ياﺮﺑ لاﺪﭘ ﻪﺑ

35

ﮓﻨﻳرا

17

(1) كﻮﻠﺑ

36

(T)(P) لاﺪﭘ ياﺮﺑ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

18


ﻪﭽﻳرد لﺎﺼﺗا -19 لوﺪﺟ

تﺎﻈﺣﻼﻣ

ﻪﭽﻳرد

(ﻪﺑ) ﻂﺒﺗﺮﻣ ءاﺰﺟا

ﻪﭽﻳرد

(زا) ﻂﺒﺗﺮﻣ ءاﺰﺟا

ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻻﺎﺑ مﻮﺑ ﻦﻴﻣود

2

ﻪﺤﻔﺻ

1

لاﺪﭘ

ﻦﻴﺋﺎﭘ مﻮﺑ ﻦﻴﻣود

1

ﻪﺤﻔﺻ

2

P4

(1) كﻮﻠﺑ

P

T4

(1) كﻮﻠﺑ

T

PG

نادﺮﮔ رﻮﺗﻮﻣ

P

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ياﺮﺑ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو

P2

ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو

A

3

ﻪﺤﻔﺻ

Pi

A3

(2) ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو

T

وﺮﺳ ﻲﺑﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو

T

4

ﻪﺤﻔﺻ

Pg1

ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو

image


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب