< Previous | Contents | Next >

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻚﺟ و مﻮﺑ ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ


ﻚﺟ ﻦﻴﻣود -32 ﻞﻜﺷ


دﺎﻌﺑا

ﺪﺣاو

1750

mm

A

2980

mm

B

267

kg

نزو


image

لوا مﻮﺑ -33 ﻞﻜﺷ


دﺎﻌﺑا

ﺪﺣاو

3050 3

mm

A

948

kg

B


image

مﻮﺑ ﻦﻴﻣود -34 ﻞﻜﺷ


دﺎﻌﺑا

ﺪﺣاو

3000 3

mm

A

987,4

mm

B

940

kg

نزو


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب