< Previous | Contents | Next >

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ﻮﻟاو ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ


image

رﺎﺘﺧﺎﺳ ، مﻮﺑ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ﻮﻟاو -35 ﻞﻜﺷ

روﺎﻛ 7

ﻪﺘﺳﻮﭘ 8

B پﺎﭘﻮﺳ 9

A نﻮﺘﺴﻴﭘ 10

D پﺎﭘﻮﺳ 11

C ﻮﻟاو ﻚﭼ 12

(ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ و ﺖﻓر ﺮﻴﺷ) ﻞﺗﺎﺷ ﻮﻟاو 1

ﻮﻟاو ﻚﭼ 2

مﻮﺑ هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ ﻮﻟاو ﻚﭼ 3

روﺎﻛ 4

لﻮﭙﺳا 5 (ﻦﻜﺷ رﺎﺸﻓ پﺎﭘﻮﺳ) ﻒﻴﻟر ﻮﻟاو 6

 

صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو رد لﻮﭙﺳا(PV>PC) مﻮﺑ ﻦﺘﻓر ﻻﺎﺑ ، لﻮﭙﺳا ندﻮﻤﻧ لﺎﻌﻓ! ﻪﺟﻮﺗ(PV>PC) مﻮﺑ ﻦﺘﻓر ﻻﺎﺑ ، لﻮﭙﺳا ندﺮﻛ لﺎﻌﻓ! ﻪﺟﻮﺗ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب