< Previous | Contents | Next >

! ﻪﺟﻮﺗ

اﺪﻴﭘ لﺎﺼﺗا ﻚﻧﺎﺗ رﺬﮔ ﻪﺑ ﻲﻠﺻا ﻮﻟاو لﻮﭙﺳا ﻦﺘﻓر ﭗﭼ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺎﺑ (3) ﻚﻗﺎﻃا ﻲﺘﻗو ﻲﻣ ﺎﻴﻬﻣ E ﺪﻨﻫد ﺖﻣﻼﻋ ﻪﭽﻳرد ياﺮﺑ (Pi) ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ رﺎﺸﻓ ، ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻖﻳﺮﻃ زا ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻦﻏور و ﺪﻫد ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﻻﺎﺑ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ار A نﻮﺘﺴﻴﭘ ، ددﺮﮔ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ . ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ (3) ﻚﻗﺎﻃا ﻪﺑ C ﻮﻟاو ﻚﭼ و (6) و (5) يﺎﻫ رﺬﮔ ﻲﻣ زﺎﺑ ار D پﺎﭘﻮﺳ و هدروآ دراو رﺎﺸﻓ (d1-d2) ﺢﻄﺳ فﻼﺘﺧا ﻪﺑ PC رﺎﺸﻓ

image

. ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ رﻮﺒﻋ ﻚﻧﺎﺗ رﺬﮔ زا دراد نﺎﻳﺮﺟ ﻚﺟ نﻮﺘﺴﻴﭘ زا ﻪﻛ ﻲﻨﻏور . ﺪﻳﺎﻤﻧ


مﻮﺑ ندروآ ﻦﻴﺋﺎﭘ ، ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ﻮﻟاو -38 ﻞﻜﺷ

A نﻮﺘﺴﻴﭘ A

B پﺎﭘﻮﺳ B

C ﻮﻟاو ﻚﭼ C

D پﺎﭘﻮﺳ D

ﻪﭽﻳرد ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺖﻣﻼﻋ E

ﻚﻧﺎﺗ ﻪﭽﻳرد F

P ﻪﭽﻳرد زا G


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب