< Previous | Contents | Next >

مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﺖﻴﻌﺿو ﻮﻟاو حﺮﺷ


ﭻﻴﭘ -17

ﮓﻨﻳرا -18


ﻪﺟرد 450

ﮓﻨﻳرا -1

ﻲﺋﻮﻧاز -2

ﻪﺟرد ORFS 900 ﻲﺋﻮﻧاز -19

ﮓﻨﻳرا -20 ( ﭗﭼ ) هﺪﺷ يرﺎﻜﺷﻮﺟ يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -21 ( ﺖﺳار ) هﺪﺷ يرﺎﻜﺷﻮﺟ يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -22

ﮓﻨﻳرا -23

ﻪﺟرد 450 ﻲﺋﻮﻧاز -24

( ﻲﻫار ﻪﺳ ) ﻲﺗ -3 يﺰﻛﺮﻣ رﺬﮔ ﺎﻳ ﺮﻴﺴﻣ ﻪﺑ ﻲﺗ -4 ﻪﺟرد 900 ﻲﺋﻮﻧاز -5

( ﻲﻫار ﻪﺳ ) ﻲﺗ -6 ( ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻦﺘﺴﺑ ) ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -7

ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -8

ﻪﺟرد 900 ﻲﺋﻮﻧاز

-25

ﻲﺴﻣ ﺮﺷاو -9

ﺖﻛاﺮﺑ -26 ( ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻦﺘﺴﺑ ) ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -28 ( ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻦﺘﺴﺑ ) ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -29 ( ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻦﺘﺴﺑ ) ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -30

لﺎﺼﺗا -10

رﺎﺸﻓ ﭻﻴﺋﻮﺳ -11

يﺮﻨﻓ ﺮﺷاو -12

ﭻﻴﭘ -13

لﺎﺼﺗا

-31

ﭻﻴﺋﻮﺳ ( ﺲﻧرﺎﻫ ) يﺎﻫ ﺮﻳاو ﻊﻤﺟ -14

ﺖﻛاﺮﺑ -15


image

(1) ﻲﺸﻛ ﻪﻟﻮﻟ ، (مﻮﺑ) ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو -1 ﻞﻜﺷ


image


(2) ﻲﺸﻛ ﻪﻟﻮﻟ ، مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو -2 ﻞﻜﺷ


image


صﻼﺧ مﺎﮕﻨﻫ رد مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو -3 ﻞﻜﺷ


ﻦﻛرﻮﻛ

23

ﺮﻨﻓ

12

ﻮﻟاو ﻪﺒﻌﺟ

1

ﻦﻛرﻮﻛ

24

ﺮﻨﻓ

13

لﻮﭙﺳا

2

ﻦﻛرﻮﻛ

25

هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ

14

ﺮﻨﻓ

3

ﭻﻴﭘ

26

هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ

15

ﻮﻟاو ﻚﭼ

4

مﺎﻧ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﻪﺤﻔﺻ

27

ﻦﻛ رﻮﻛ

16

ﮓﻨﻳرا

5

ﺮﻨﻓ

28

ﮓﻨﻳرا

17

ﻦﻛرﻮﻛ

6

(ﺖﭘﺎﭘ) ﻲﻧﺎﻜﺘﺳا پﺎﭘﻮﺳ

29

ﻦﻛ رﻮﻛ

18

ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻮﻟاو

7

ﻦﻛرﻮﻛ

30

ﻦﻛ رﻮﻛ

19

(ﻦﻜﺷ رﺎﺸﻓ پﺎﭘﻮﺳ) ﻮﻟاو ﻒﻴﻠﻳر

8

ﮓﻨﻳرا

31

ﮓﻨﻳرا

20

ﻢﻴﺷ

9

ﻦﻛرﻮﻛ

21

ﻚﻫﻼﻛ شﻮﭘ رد

10

ﮓﻨﻳرا

22

ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﮓﻨﻳرا

11


ﻞﻜﺸﺘﻣ و ، هدﻮﺑ ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو و مﻮﺑ ﻚﺟ ﻦﻴﺑ ﺎﻣ مﻮﺑ ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻒﻴﻠﻳر ، ﻮﻟاو ﻚﭼ ، ﻚﻴﺟﻮﻟ ﺎﻳ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻮﻟاو ، ﻮﻟاو ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻚﻳ زا ﺖﺳا هﺪﺷ

، ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻓدﺎﺼﺗ زا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻞﻤﻋ . ﻪﺘﺳﻮﭘ ﻚﻳ و رﺎﺸﻓ ﻮﻟاو نآ . ددﺮﮔ ﻲﻣ هرﺎﭘ ﻪﻟﻮﻟ ﻚﻳ ﺎﻳ و ﮓﻨﻠﺷ ﻚﻳ ﻪﻛ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ رد ﻦﻴﺋﺎﭘ ﻪﺑ مﻮﺑ طﻮﻘﺳ ﻮﻟاو ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﻠﺧاد ﻲﺘﺸﻧ نآ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ رﺪﻨﻠﻴﺳ ندز ﭗﻳر ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ

. ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺖﺳا ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب