< Previous | Contents | Next >

ﻒﻴﻠﻳر ﻮﻟاو ندﺮﻛ زﺎﺑ

ﺪﻳرادﺮﺑ ار هﺮﻴﻏ و ﺮﻨﻓ -44 ﻞﻜﺷ


. ﺪﻳرادﺮﺑ ار ﺞﻳﺮﺗرﺎﻛ و هدﻮﻤﻧ ﻞﺷ ار (1) -5

32mm : ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ

6kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ


image


نوﺮﻴﺑ ار (4) ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ پﺎﭘﻮﺳ و (3) ﺮﻨﻓ و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (2) ﻚﻫﻼﻛ -6

ﺪﻳرادﺮﺑ ار ﺞﻳﺮﺗرﺎﻛ -45 ﻞﻜﺷ

image

. ﺪﻴﺸﻜﺑ

27mm : ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ

6kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ


ﺪﻳرادﺮﺑ ار ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ پﺎﭘﻮﺳ -46 ﻞﻜﺷ


image

ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ پﺎﭘﻮﺳ ندﺮﻛ زﺎﺑ -47 ﻞﻜﺷ

image

پﺎﭘﻮﺳ و (8) نﻮﺘﺴﻴﭘ ، (7و6) يﺎﻫ ﺮﻨﻓ و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺖﻴﺳ -7

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار (9) ﻲﻠﺻا


مﻮﺑ هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ ﻮﻟاو ندﺮﻛ زﺎﺑ


(1) ﻲﻠﺻا پﺎﭘﻮﺳ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -48 ﻞﻜﺷ

image

(2) ﻲﻠﺻا پﺎﭘﻮﺳ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -49 ﻞﻜﺷ

image

: پﺎﭘﻮﺳ ﻲﻠﺻا ﻪﻧﺪﺑ -8

. ﺪﻳرادﺮﺑ ار پﺎﭘﻮﺳ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ و (1) ﭻﻴﭘ – A

، ﻮﻟاو ندﺮﻛ ﻊﻤﺣ زا ﻞﺒﻗ ﻪﻛ ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﻴﻤﻃا ، دﺪﺠﻣ ﻦﺘﺴﺑ مﺎﮕﻨﻫ رد ! ﻢﻬﻣ

. ﺪﺷﺎﺑ هﺪﻳدﺮﮔ ﺐﺼﻧ ﻪﺘﺳﻮﭘ يدورو ﮓﻨﻳرا

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار (4) پﺎﭘﻮﺳ و (3) ﮓﻨﻳرا و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (2) ﻚﻫﻼﻛ – B

32mm : ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ -

15kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ -


پﺎﭘﻮﺳ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -50 ﻞﻜﺷ


image

ﻮﻟاو ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -51 ﻞﻜﺷ

: (ﻮﻟاو رﻮﺘﻜﻠﺳ) هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو -9

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار (7) پﺎﭘﻮﺳ و (6) ﺮﻨﻓ و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (5) ﻚﻫﻼﻛ – A

8mm : ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ

5kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ


image


. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار (9) ﺮﻨﻓ و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (8) ﻚﻫﻼﻛ – B

10mm : ﻦﻟآ رﺎﭼآ -

6kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ -

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ﻪﺘﺳﻮﭘ يور ﺮﺑ ﻪﺘﺴﻫآ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﺿ ﺎﺑ ار (13) ﻮﻴﻠﺳا – C

(پﺎﭘﻮﺳ ﻦﺘﺷادﺮﺑ) پﺎﭘﻮﺳ -52 ﻞﻜﺷ


image

ﺮﻨﻓ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -53 ﻞﻜﺷ


ﻮﻟاو ﻚﭼ -10

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار (12) ﻮﻟاو ﻚﭼ و (11) ﺮﻨﻓ و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (10) ﻚﻫﻼﻛ

5mm : ﻦﻟآ رﺎﭼآ

2kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ


image

ﻮﻟاو ﻚﭼ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -54 ﻞﻜﺷ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب