< Previous | Contents | Next >

ﻞﺗﺎﺷ ﻮﻟاو ندﺮﻛ زﺎﺑ


. ﺪﻳرادﺮﺑ ار (B) روﺎﻛ و (A) ﭻﻴﭘ -11 يراﺬﮔ ﺖﻣﻼﻋ تﺎﻌﻄﻗ ﻪﻛ ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﻴﻤﻃا ، دﺪﺠﻣ ﻦﺘﺴﺑ مﺎﮕﻨﻫ رد ! ﻢﻬﻣ ﮓﻨﻳرا ﺰﻴﻧ روﺎﻛ ﻦﺘﺴﺑ زا ﻞﺒﻗ . ﺪﻧدﺮﮔ ﺐﺼﻧ ﺎﻳ ﻪﺘﺴﺑ دﻮﺧ ﻲﻠﺻا ﻞﺤﻣ رد هﺪﺷ

. ﺪﺷ ﺎﺑ هﺪﻳدﺮﮔ ﺐﺼﻧ ، ﻪﺘﺳﻮﭘ يور ﺮﺑ يدورو

8mm : ﻦﻟآ رﺎﭼآ

5kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ


image


ار (3) يدﻻﻮﻓ (ﻪﻤﭼﺎﺳ) ﻪﻟﻮﻠﮔ و (2) ﻞﺗﺎﺷ ﺖﻴﺳ و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (1) ﻚﻫﻼﻛ -12

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ

image

ﺪﻳرادﺮﺑ ار روﺎﻛ -55 ﻞﻜﺷ

5mm : ﻦﻟآ رﺎﭼآ

2kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ


image

ﻞﺗﺎﺷ ﻮﻟاو -56 ﻞﻜﺷ


ﺪﻳرادﺮﺑ ار يدﻻﻮﻓ ﻪﻤﭼﺎﺳ -57 ﻞﻜﺷ

image

: ﻮﻟاو ﻚﭼ ندﺮﻛ زﺎﺑ

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار (3) ﻮﻟاو ﻚﭼ و (2) ﺮﻨﻓ و (1) ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار ﻚﻫﻼﻛ -13

32mm : ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ

15kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ


ﻮﻟاو ﻚﭼ -58 ﻞﻜﺷ


image 

ﻲﻜﺗ لاﺪﭘ هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻗﻮﺘﻣ ﺖﻴﻌﺿو

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب