< Previous | Contents | Next >

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ (مﻮﺑ)هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو


ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو -61 ﻞﻜﺷ


ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ -20 لوﺪﺟ

ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

ﺪﺣاو

ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

40

Kgf/cm2

(ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻦﻏور) يرﺎﻛ رﺎﺸﻓ ﺮﺜﻛاﺪﺣ

20

Liter/min

رﺎﻛ مﺎﮕﻨﻫ رد ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ ناﺰﻴﻣ

5

Kgf/cm2

ﻲﮔدرﻮﺧ كﺮﺗ رﺎﺸﻓ

30

Cc/min

20cst,70kgf/cm2 رد ﻲﻠﺧاد ﻲﺘﺸﻧ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب