< Previous | Contents | Next >

صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو

(پﺎﭘﻮﺳ) ﺖﭘﺎﭘ ﻪﺑ (28) ﺮﻨﻓ ، ﺖﺳا صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو رد رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﻲﺘﻗو

. ددﺮﮔ P1 ﻪﭽﻳرد ﺮﻴﺴﻣ نﺪﺷ ﻪﻛﻮﻠﺑ ﺚﻋﺎﺑ و دوﺮﺑ ﻮﻠﺟ ﺎﺗ (4) هدروآ رﺎﺸﻓ ﻮﻟاو ﻚﭼ ﻪﺑ ، دراد نﺎﻳﺮﺟ (a) ﺲﻴﻓروا ﻖﻳﺮﻃ زا P5 و P4 زا لﺎﻣﺮﻧ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻨﻏور يوﺮﻴﻧ . ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻪﻛﻮﻠﺑ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو (b ﺖﻴﻌﺿو رد) (2) لﻮﭙﺳا ﻪﻠﻴﺳو ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻮﻟاو ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ e,f ﻦﻴﺑ ﺎﻣ توﺎﻔﺘﻣ ﻊﻄﻘﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﻦﻏور رﺎﺸﻓ ﻪﻓﺎﺿﺎﺑ ﺮﻨﻓ رﺬﮔ يﻮﻠﺟ ، نﺪﻧار ﻮﻠﺟ ﺎﺑ و هﺪﻳدﺮﮔ (پﺎﭘﻮﺳ) ﺖﭘﺎﭘ يور ﺮﺑ رﺎﺸﻓ ﺚﻋﺎﺑ ، (ﻚﻴﺟﻮﻟ) ﺚﻋﺎﺑ نزو ، ﺪﻧراد ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻦﻴﻣز زا ﻲﺘﻗو ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺪﻨﺑﻮﻠﺟ ﺎﺑ مﻮﺑ . ﺪﻧﺮﻴﮔ ﻲﻣ ار p2 ﻲﻧﺎﻳﺮﺟ ، ددﺮﮔ ﻲﻣ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﺖﻤﺳ مﻮﺑ رﺪﻨﻠﻴﺳ يور ﺮﺑ ﻦﻏور نداد راﺮﻗ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻮﻟاو و هﺪﺷ ﻪﻛﻮﻠﺑ (4) ﻮﻟاو ﻚﭼ پﺎﭘﻮﺳ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ p2 رﺬﮔ ﻖﻳﺮﻃ زا ﻪﻛ ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ ﻞﻤﻋ ﻦﻳا و ﻪﺘﺧاﺪﻧا ﻪﻠﺗ ﻪﺑ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ رﺪﻨﻠﻴﺳ رد ار ﻦﻏور ، (7)

. ﺪﺘﻓﺎﻴﺑ ﻪﺒﺗﺮﻣ ﻚﻳ مﻮﺑ

(p1→p2) مﻮﺑ ﻦﺘﻓر ﻻﺎﺑ لﻮﭙﺳا ، ﻢﻴﺋﺎﻤﻧ ﻲﻣ لﺎﻌﻓ مﻮﺑ ندﺮﺑ ﻻﺎﺑ ياﺮﺑ ار رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو مﺮﻫا ﻲﺘﻗو ﻦﻏور . ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو رد (7) ﻮﻟاو ﻚﻴﺟﻮﻟ و ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو (2)

ﻮﻟاو ﻚﭼ رﺎﺸﻓ ﺎﺑ و ، دور ﻲﻣ

p1ﻪﭽﻳرد ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو زا رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ

ﻪﺘﻓر ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ رﺪﻨﻠﻴﺳ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ p2 ﻪﭽﻳرد ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﺮﻴﺷ ﺖﻴﻌﺿو رد ادﺪﺠﻣ مﺮﻫا و ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻻﺎﺑ رد مﻮﺑ ﻲﺘﻗو . دﺮﺑ ﻲﻣ ﻻﺎﺑ ار مﻮﺑ و (4) ﻮﻟاو ﻚﭼ ، ﺪﺷ هرﺎﺷا ﻻﺎﺑ رد ﻪﻜﻳرﻮﻃ ﻪﺑ ، دﺮﻴﮔ ﻲﻣ راﺮﻗ (p1→p2) صﻼﺧ فﺮﻃ رد رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور و ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻪﻛﻮﻠﺑ ار رﺬﮔ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ (پﺎﭘﻮﺳ) ﺖﭘﺎﭘ ﺎﺑ مﻮﺑ ﻲﻧﺎﻬﮔﺎﻧ طﻮﻘﺳ زا و ، (هﺪﻳدﺮﮔ ﻊﻤﺟ رﺪﻨﻠﻴﺳ رد) هدﺎﺘﻓا ﻪﻠﺗ ﻪﺑ مﻮﺑ نﻮﺘﺴﻴﭘ

. ﺪﻨﻛ ﻲﻣ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ

ﻦﻏور ، ﺖﺳا ﻦﺘﻓر ﻻﺎﺑ لﺎﺣ رد مﻮﺑ ﻪﻜﻴﻣاﺪﻣ ، ددﺮﮔ هرﺎﭘ ﮓﻨﻠﺷ ﺎﻳ ﻪﻟﻮﻟ ﻚﻳ ﻲﺘﻗو رﺎﺸﻓ ، ﻪﺠﻴﺘﻧ رد . ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻊﻄﻗ p1 ﺮﻴﺴﻣ ﺎﻳ رﺬﮔ رد نآ نﺎﻳﺮﺟ و رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ و دﻮﺷ ﻲﻣ هﺪﻨﻧار ﻮﻠﺟ ﻪﺑ (4) ﻮﻟاو ﻚﭼ ﺖﭘﺎﭘ و ﺪﺘﻓا ﻲﻣ ﻦﻴﺋﺎﭘ نﺎﻬﮔﺎﻧ p1 رﺬﮔرد نﻮﺘﺴﻴﭘ ﺖﻤﺳ زا ﻪﻛ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور و دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﺴﺑ p1 رﺬﮔ نآ ﺮﻨﻓ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ

. ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻪﻛﻮﻠﺑ هدﻮﻤﻧ اﺪﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ مﻮﺑ رﺪﻨﻠﻴﺳ

imageدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب