< Previous | Contents | Next >

ندﺮﻛ زﺎﺑ

فﺮﻃ ﻪﺑ يدورو ﺖﻔﺷ ﺖﻤﺳ ﻪﻛ ﺪﻴﻫد راﺮﻗ رﺎﻛ ﺰﻴﻣ يور ﺮﺑ يرﻮﻃ ﻪﺑ ار ﭗﻤﭘ -1

. ﺪﺷﺎﺑ ﻦﻴﺋﺎﭘ

(ﺪﻴﻨﻛ يراﺬﮔ ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ ار ﺎﻫ روﺎﻛ) ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ يراﺬﮔ ﺖﻣﻼﻋ ار ﭗﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺳرد تﺎﻌﻄﻗ نﺎﻜﻣ ﺖﻴﻌﺿو ، دﺪﺠﻣ ﻦﺘﺴﺑ مﺎﮕﻨﻫ رد ﺎﺗ


. ﺪﻳرادﺮﺑ ار (12) ﭻﻴﭘ -2

19mm : ﺲﻜﺑ رﺎﭼآ : راﺰﺑا

. ﺪﻳرادﺮﺑ ار ﺐﻘﻋ روﺎﻛ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ (2) هﺪﻧد ﻪﺒﻌﺟ زا -3

. ﺪﻳروﺎﻴﻧ نوﺮﻴﺑ ار (دﺮﮔ ﺮﺳ) ﺎﻤﻨﻫار يﺎﻫ ﻦﻴﭘ ، (3) ﺐﻘﻋ روﺎﻛ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ زا ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﻳرادﺮﺑ ار (5) ﺮﻴﮔ رﺎﺸﻓ ﻪﺤﻔﺻ -4

نوﺮﻴﺑ ار (14) (ﺶﺧﺮﭼ) ﺖﻛﺮﺣ هﺪﻧﺮﻴﮔ هﺪﻧد و (4) هﺪﻨﻫد ﺖﻛﺮﺣ هﺪﻧد -5

. ﺪﻴﺸﻜﺑ

. دﻮﺸﻧ دراو يا ﻪﻣﺪﺻ (2) هﺪﻧد ﻪﺒﻌﺟ ﻲﻠﺧاد ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻴﺷﺎﺑ ﺐﻇاﻮﻣ ! ﻪﺟﻮﺗ

. (5) ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ اﺪﺟ ار ﻲﻘﻓا ﺎﻳ يدﻮﻤﻋ ﺮﻴﮔرﺎﺸﻓ ﻪﺤﻔﺻو(2) ﺪﻳرادﺮﺑ ار هﺪﻧد ﻪﺒﻌﺟ -6

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ (1) ﻮﻠﺟ روﺎﻛ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ زا (4) ار ﺎﻤﻨﻫار يﺎﻫ ﻦﻴﭘ ! ﻪﺟﻮﺗ


. ﺪﻳرادﺮﺑ ار (8) ﺪﻤﻧ ﻪﺳﺎﻛ و ﺪﻴﻧﺎﺧﺮﭽﺑ (1) ﻮﻠﺟ روﺎﻛ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -7

. (1) دﻮﺸﻧ دراو يا ﻪﻣﺪﺻﻮﻠﺟ روﺎﻛ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻧوردﺢﻄﺳﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻴﺷﺎﺑ ﺐﻇاﻮﻣ ! ﻪﺟﻮﺗدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب