< Previous | Contents | Next >

رﻮﺘﻴﺗور ياﺮﺑ يﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو


رﻮﺘﻴﺗور ياﺮﺑ ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو -78 ﻞﻜﺷ


ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو ، ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ -24 لوﺪﺟ

ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

ﺪﺣاو

ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

350

kgf/cm2

يرﺎﻛ رﺎﺸﻓ ﺮﺜﻛاﺪﺣ

50

Liter/min

تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا مﺎﮕﻨﻫ رد ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ ناﺰﻴﻣ

210

kgf/cm2

زﺎﺠﻣ ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ رﺎﺸﻓ

70

Cc/min

20cst , 140kgf/cm2 رد ﻲﻠﺧاد ﻲﺘﺸﻧ

- 20 90

c0 داﺮﮔ ﻲﺘﻧﺎﺳ

ﻦﻏور تراﺮﺣ

5 500

cst

ﺖﻈﻠﻏ هزاﺪﻧا

D28G

-

ترﺪﻗ ﻊﺒﻨﻣ

28

DCV

لﺎﻣﺮﻧ ژﺎﺘﻟو

1 , at DC28Vand 20C0

A

لﺎﻣﺮﻧ نﺎﻳﺮﺟ

image


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب