< Previous | Contents | Next >

ﺎﻫ ﻦﺸﺑآ

image

 

ﻮﻟاو ﻒﻴﻟر يا ﻪﻠﺣﺮﻣ ود ﻪﭽﻳرد ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷدﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ ﻪﺑ ﻻﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﺎﺑ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻲﺘﻗوءﻼﺧ ندﻮﻤﻧ ﻲﺜﻨﺧ ﻞﻤﻋ(ﻦﺸﺑآ ياﺮﺑ) ﻮﻟاو ﻒﻴﻟر ﻢﻴﻈﻨﺗ150kgf/cm2365kgf/cm2 :ﻻﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﻢﻴﻈﻨﺗﻮﻟاو ﻒﻠﻳر ندﺮﻛ زﺎﺑﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ ، لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ ﺮﻴﻐﺗ ﻮﻟاوتﺎﻈﺣﻼﻣ(رﻮﻟ) رود هارزا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاولﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو يﺎﻫ ﻪﭽﻳردلﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻮﻟاو ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣمﻮﺑ تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا – (14) ﺖﺳار ﺖﻤﺳ لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ ، مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو- 85 -، ﺪﻳراد ﻪﭽﺑﺎﺘﻛ ﻦﻳا هرﺎﺑ رد يﺮﻈﻧ ﺎﻳ ﺪﻘﻧ ﺮﻫ ﺎﻤﺷ ﺮﮔا...........................................................................................................................................................................................

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب