< Previous | Contents | Next >

دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ ﻪﺑ ﻻﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﺎﺑ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻲﺘﻗو

[ PC ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺖﻣﻼﻋ : ON = ﻦﺷور ]

C ﺮـﻨﻓ ﻪﻠﻴـﺳو ﻪـﺑ ﻲـﻤﻴﻈﻨﺗ رﺎﺸـﻓ ، ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﺖﺳار ﺖﻤﺳ ﻪﺑ E نﻮﺘﺴﻴﭘ

. ﺪﻳآ ﻲﻣ ﺖﺳﺪﺑ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ يﻻﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﻚﻳ ترﻮﺻ ﻦﻳا رد و ﺪﺑﺎﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓادیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب