< Previous | Contents | Next >

ءﻼﺧ ندﻮﻤﻧ ﻲﺜﻨﺧ ﻞﻤﻋ

زا ﺮﺘﺸـﻴﺑ لﺎـﻣﺮﻧ ترﻮﺻ ﻪﺑ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﭽﻳرد رﺎﺸﻓ ، ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ d1>d2 ﻪﻛ ﻦﻳا ياﺮﺑ

. ﺪﻨﻴﺸﻧ ﻲﻣ دﻮﺧ ﺖﻴﺳ رد ﻢﻜﺤﻣ ﻲﻠﻴﺧ (B) ﻲﻠﺻا پﺎﭘﻮﺳ و ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻚﻧﺎﺗ رﺎﺸﻓ ﻲﻔﻨﻣ رﺎﺸﻓ ﻪﺑ ﻚﻳدﺰﻧ) ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻚﻧﺎﺗ رﺎﺸﻓ زا ﺮﺗ ﻦﻴﺋﺎﭘ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﭽﻳرد رﺎﺸﻓ ﻲﺘﻗو حﻮﻄـﺳ فﻼﺘـﺧا ﻖﺑﺎـﻄﻣ و دﺮـﻴﮔ ﻲـﻣ راﺮـﻗ رﺎﺸـﻓ ﺖـﺤﺗ (B) ﻲﻠـﺻا پﺎﭘﻮﺳ ، 2

. ددﺮﮔ ﻲﻣ زﺎﺑ ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ و دﻮﺷ ﻲﻣ d2,d1 (ﺖﺣﺎﺴﻣ)

دﻮـﺟو ﻪـﺑ زا و ﺪـﻨﻛ ﻲـﻣ اﺪـﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﭽﻳرد ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻚﻧﺎﺗ رﺬﮔ زا ﻦﻏور

. ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ءﻼﺧ نﺪﻣآ


image

ﻮﻟاو ﻒﻴﻟر -84 ﻞﻜﺷ


image

ﻮﻟاو ﻒﻴﻟر -85 ﻞﻜﺷدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب