< Previous | Contents | Next >

(ﻦﺸﺑآ ياﺮﺑ) ﻮﻟاو ﻒﻴﻟر ﻢﻴﻈﻨﺗ

9:2:8 ﻪﺤﻔﺻ رد (ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ) ددﺮﮔ عﻮﺟر ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ

. دﻮﺷ ﻪﻌﺟاﺮﻣ 9:2:20 ﻪﺤﻔﺻ رد ﻢﻴﻈﻨﺗ و يﺮﻴﮔهزاﺪﻧا ، ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ رﺎﺸﻓ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب