< Previous | Contents | Next >

365kgf/cm2 :ﻻﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﻢﻴﻈﻨﺗ

يور ﺮـﺑ و ﻪﺘـﺷادﺮﺑ ﺖـﺳا ﻞﺼﺘﻣ ﻒﻴﻠﻳر ﻮﻟاو ﻪﺑ ﻪﻛ ار ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﮓﻨﻠﺷ

. ﺪﻴﻫد راﺮﻗ كﻼﭘ (ﻪﻧﺎﻫد) ﮓﻨﻠﺷ يﺎﻬﺘﻧا

. ﺪﻴﻧﺎﺧﺮﭽﺑ ﺮﻳز ﻖﻳﺮﻃ ﻪﺑ ار (3) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ و ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺷ ار (2) ﻦﻛ ﻞﻔﻗ هﺮﻬﻣ

. ﺪﻴﻧادﺮﮕﺑ ﺖﻋﺎﺳ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻘﻋ ﺖﻬﺟ رد ، رﺎﺸﻓ ﺶﻳاﺰﻓا ياﺮﺑ

. ﺪﻴﻧﺎﺧﺮﭽﺑ ﺖﻋﺎﺳ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻘﻋ ﺖﻬﺟ ﺲﻜﻋ رد ، رﺎﺸﻓ ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ ﻪﺘـﺷاد رﺎﺸـﻓ ﺮـﻴﻐﺗ 96kgf/cm2 ﺎـﺒﻳﺮﻘﺗ ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ شدﺮﮔ 4/1 ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﻢﻴﺷﺎﺑ

. ﺪﻴﻨﻛ ﺖﻔﺳ ار (4) ﻦﻛ ﻞﻔﻗ هﺮﻬﻣ و (ﻲﻨﻤﻳا ﺎﺑ) ﻪﺘﺷاﺪﻬﮕﻧ ار (3) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ

6kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ ! ﻪﺟﻮﺗ

درﻮـﻣ ﺪـﻳﺎﺑ ﺰﻴﻧ ﻦﻴﺋﺎﭘ رﺎﺸﻓ ياﺮﺑ) ﺪﻴﻨﻛ ﺪﻴﺋﺎﺗ ﺶﻳﺎﻣزآ ﺎﺑ ار ﻻﺎﺑ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ رﺎﺸﻓ

. دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﺪﻴﺋﺎﺗدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب