< Previous | Contents | Next >

ﻮﻟاو ﻒﻠﻳر ندﺮﻛ زﺎﺑ

. ﺪﻴﻨﻛ ﺲﻜﻋ ار ندﺮﻛ زﺎﺑ ﻪﻘﻳﺮﻃ ، ندﺮﻛ ﻊﻤﺟ ياﺮﺑ

OP.NO.OOOOO

: راﺰﺑا رد ﺎﺗ هدﺮﻛ يراﺬﮔ ﺖﻣﻼﻋ ار ءاﺰﺟا ، ﺪﻴﺘﺴﻫ تﺎﻌﻄﻗ ندﺮﻛ اﺪﺟ لﺎﺣ رد ﻲﺘﻗو

. ﺪﻳﻮﺸﻧ هﺎﺒﺘﺷا رﺎﭼد هرﺎﺑود ﻦﺘﺴﺑ مﺎﮕﻨﻫ ﻲﻣ راﻮﺷد رﺎﻴﺴﺑ ﺎﻫ نآ ﻢﻴﻈﻨﺗ ، ﺪﻧا هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﻦﻴﺷﺎﻣ يور ﺮﺑ ءاﺰﺟا ﻲﺘﻗو ! ﻢﻬﻣ ﻢﻫ زا تﺎﻌﻄﻗ ترﻮﺻ ﻪﺑ) ﺪﻴﺋﺎﻤﻨﻧ اﺪﺟ ﻢﻫ زا ار رﺎﺸﻓ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺖﻤﺴﻗ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ، ددﺮﮔ

. (ندﺮﻛ اﺪﺟ

. ﺪﻳروﺎﻴﺑ نوﺮﻴﺑ ﻼﻣﺎﻛ ار ﺞﻳﺮﺗرﺎﻛ و ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ ﻞﺷ ار (1) ﻮﻴﻠﺳا -1

32mm : ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ : ﻮﻴﻠﺳا ﺖﻬﺟ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ راﺰﺑا

image

6kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ

. ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺷ ار (4,3) يﺎﻫ هﺮﻬﻣ ، 30mm ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ ﺎﺑ -2

. ﺪﻳرادﺮﺑ ﻼﻣﺎﻛ ار ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﻳز ءاﺰﺟا و ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ ﻞﺷ ار (2) شﻮﭘ رد -3

. ﺪﻴﻨﻛ جرﺎﺧ ار (4) ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ پﺎﭘﻮﺳ و (3) ﺮﻨﻓ

30mm : ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ : شﻮﭘرد راﺰﺑا

6kgf.m : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ


يا ﻪﻠﺣﺮﻣ 2 ﻪﭽﻳرد ﻒﻴﻠﻳر ﻮﻟاو -87 ﻞﻜﺷ


image

ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﻳز ﻦﺘﺷادﺮﺑ -88 ﻞﻜﺷ

و (8) نﻮﺘﺴﻴﭘ (7,6) يﺎﻫ ﺮﻨﻓ و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (5) ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺖﻴﺳ -4

. ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار (9) ﻲﻠﺻا پﺎﭘﻮﺳ


. ﺪﻴﻨﻛ جرﺎﺧ ار (2) نﻮﺘﺴﻴﭘ و ﺪﻳرادﺮﺑ ار (1) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ -5


image

ﻲﻠﺻا پﺎﭘﻮﺳ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -89 ﻞﻜﺷ


image

نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻦﺘﺷادﺮﺑ -90 ﻞﻜﺷ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب