< Previous | Contents | Next >

مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ


ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ -2 لوﺪﺟ

ﺐﻴﻋ ﻊﻓر

ﺖﻠﻋ

ﺐﻴﻋ

يا ﻪﻣﺪﺻ ﺮﮔا و ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ ﺰﻴﻤﺗ و ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ ار ﻪﻌﻄﻗ

. ﺖﻴﺳ و ﻮﻟاو ﻚﭼ ﻦﻴﺑ ﻲﮔدﻮﻟآ

رد ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ ﻦﻏور ﻲﺘﺸﻧ

1

. ﺪﻴﻨﻛ ﺾﻳﻮﻌﺗ ار نآ ، هﺪﺷ دراو

. ﺖﻴﺳ و ﻚﻴﺟﻮﻟ ﻮﻟاو ﻦﻴﺑ ﻲﮔدﻮﻟآ

ﺮﻴﺴﻣ ﺎﻳ رﺬﮔ

ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو ﺖﻤﺳ زا ﻲﺘﺸﻧ

P2→P1

ﻮﻟاو ﻒﻴﻠﻳر فﺮﻃ زا ﻲﺘﺸﻧ

ﻪﻣﺪﺻ ترﻮﺻ رد . ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ ﺰﻴﻤﺗ هدﺮﻛ زﺎﺑ ار ﻪﻌﻄﻗ

هﺪﻴﺒﺴﭼ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو لﻮﭙﺳا

ﻪﺑ وزﺎﺑ ﺎﻳ) مﻮﺑ نﺪﻣآ ﻦﻴﺋﺎﭘ

2

. دﻮﺷ ﺾﻳﻮﻌﺗ ،

. ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﺮﻴﻏ ، (ﻞﺧاد

. ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ ﺾﻳﻮﻌﺗ ار هﺪﻳد ﻪﻣﺪﺻ ﺖﻤﺴﻗ

. ﺪﻧا هﺪﻳد ﻪﻣﺪﺻ ﺎﻫ ﺪﻤﻧ ﻪﺳﺎﻛ

(ﺖﻤﺴﻗ) ﻲﻧوﺮﻴﺑ ﻦﻏور ﻲﺘﺸﻧ

3

ترﻮﺻ رد . ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ ﺰﻴﻤﺗ و هدﺮﻛ زﺎﺑ ار ﻪﻌﻄﻗ

ﻲﮔدﻮﻟآ

ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ ﻚﻴﺟﻮﻟ ﻮﻟاو رد ﺲﻴﻓروا

ﻲﮕﺘﺴﻫآ ﻪﺑ مﻮﺑ نﺪﻣآ ﻦﻴﺋﺎﭘ

4

. ﺪﻴﻨﻛ ﺾﻳﻮﻌﺗ ، ﻪﻣﺪﺻ

. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ

ﻪﺑ وزﺎﺑ ﺎﻳ) دﻮﺷ ﻲﻣ مﺎﺠﻧا

مﻮﺑ ﺪﻨﻛ ﻲﺋﻮﮕﺑاﻮﺟ (ﻞﺧاد


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب