< Previous | Contents | Next >

لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد


ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد -25 لوﺪﺟ

تارﺎﻬﻇا

ﻪﭽﻳرد

ءاﺰﺟا

ﻪﭽﻳرد

ءاﺰﺟا

2

ﺖﺳار (رﻮﻟ) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو

A

لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو

2

ﭗﭼ -(رﻮﻟ) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو

B

4

ﺖﺳار (رﻮﻟ) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو

C

4

ﭗﭼ -(رﻮﻟ) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو

D

ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻦﻴﺋﺎﭘ مﻮﺑ

BD

ﻞﺗﺎﺷ ﻮﻟاو

1

جرﺎﺧ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ وزﺎﺑ

AO

2

دور ﻲﻣ ﻻﺎﺑ مﻮﺑ

BU

3

دﻮﺷ ﻲﻣ ﻊﻤﺟ وزﺎﺑ

AI

4


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب