< Previous | Contents | Next >

مﻮﺑ تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا (14) ﺖﺳار ﺖﻤﺳ لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ

" دور ﻲﻣ ﻻﺎﺑ مﻮﺑ " ﺪﻳآ ﻲﻣ رد ﻞﻤﻋ ﻪﺑ (14) لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ﻲﺘﻗو ﻮـﻟاو يﺎـﻫ ﻪـﭽﻳرد زا (14) (رﻮـﻟ) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو (4) ﻪﭽﻳرد زا ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻦﻏور

. ﺪـﻳﺎﻤﻧ ﻲـﻣ اﺪـﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ ، 3 ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ C ﻪﭽﻳرد (76) لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا لﺮـﺘﻨﻛ ﻮﻟاو br1 ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ ، (16) ﻞﺗﺎﺷ ﻮﻟاو BU1 و BU يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد زا ﺲﭙﺳ ﻻﺎـﺣ . ﺪـﻳﺎﻤﻧ ﻲـﻣ ﺖﻳاﺪـﻫ ﺖـﺳار ﺖﻤـﺳ ﻪـﺑ ار مﻮﺑ لﻮﭙﺳا و دﺰﻳر ﻲﻣ (2) ﻲﻠﺻا

، ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻲﻃ ار (2) ﻲﻠﺻا ﻮﻟاو لﺮﺘﻨﻛ ﺮﻴﺴﻣ و هدﻮﻤﻧ اﺪﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ ﭗﻤﭘ P1/P2

ﻲـﻣ اﺪـﻴﭘ نﺎـﻳﺮﺟ ﺪﻨﺘﺴـﻫ (5) مﻮﺑ يﺎﻫ رﺪﻨﻠﻴﺳ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﻲﻓﺮﻃ ﺎﻳ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ و

. ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﺖﻳاﺪﻫ ﻻﺎﺑ ﻪﺑ ار مﻮﺑ و ﺪﻳﺎﻤﻧ

وزﺎﺑ تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا ﭗﭼ ﺖﻤﺳ لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ﻦـﻏور ، دﻮـﺷ ﻲـﻣ ﻪـﺘﻓﺮﮔ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ وزﺎﺑ ندروآ ﻦﻴﺋﺎﭘ ﺖﻬﺟ (13) لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ﻲﺘﻗو (4) ﻪـﭽﻳرد ﻪﺑ D ﻪﭽﻳرد زا ، (13) (رﻮﻟ) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو (4) ﻪﭽﻳرد زا ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻪـﭽﻳرد زا ﺲﭙـﺳ ، ﺪـﻳﺎﻤﻧ ﻲـﻣ اﺪـﻴﭘ نﺎـﻳﺮﺟ (76) لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو و ، دﺰـﻳر ﻲـﻣ (2) ﻲﻠـﺻا لﺮـﺘﻨﻛ ﻮـﻟاو aI3 ﻪـﭽﻳرد ﻪﺑ (16) ﻞﺗﺎﺷ ﻮﻟاو AI1,AI ﺮﻴﺴـﻣ P1/P2 ﭗـﻤﭘ نﺎﻳﺮﺟ ﻻﺎﺣ . ﺪﻫد ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﭗﭼ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ار وزﺎﺑ لﻮﭙﺳا (6) وزﺎﺑ ﻚﺟ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﺖﻤﺳ رد و هداد ﻪﻣادا (2) ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو نورد زا ار دﻮﺧ

. ددﺮﮔ ﻊﻤﺟ وزﺎﺑ ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ و ﻪﺘﻓﺎﻳ نﺎﻳﺮﺟ

ISO ﺖﻴﻌﺿو ، ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ -93 ﻞﻜﺷ

مﺎـﺠﻧا ﺖﻴﻌـﺿو ياﺮﺑ و ددﺮﮔ لﺎﻌﻓ (76) لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو ﻲﺘﻗو

: دﻮﺷ هدﺎﻣآ رد رﻮﻟ ﻮﻬﻜﺑ تﺎﻴﻠﻤﻋ


image


وزﺎﺑ تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا (14) ﺖﺳار لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻦﻏور : دﻮﺷ هدﺎﻣآ وزﺎﺑ نﺪﺷ ﻊﻤﺟ ياﺮﺑ و ددﺮﮔ لﺎﻌﻓ (14) لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ﻲﺘﻗو بﺎـﺨﺘﻧا ﻮﻟاو 4 ﻪﭽﻳرد و C ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ (14) (رﻮﻟ) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو 4 ﻪﭽﻳرد زا ﻞﺗﺎـﺷ ﻮـﻟاو AI1,AI يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد زا ﺲﭙﺳ ، ﻪﺘﻓﺎﻳ نﺎﻳﺮﺟ (76) لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ ﺖﻤـﺳ ﻪـﺑ ار وزﺎـﺑ لﻮﭙـﺳا و هﺪﺷ دراو (2) ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو aI3 ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ (16)

. ﺪﻫد ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﺖﺳار وزﺎﺑ ﻚﺟ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ و ﻪﺘﻓﺎﻳ هار (2) ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﻪﺑ ﭗﻤﭘ P1/P2 نﺎﻳﺮﺟ ﻻﺎﺣ

. ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻊﻤﺟاروزﺎﺑ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻳﺪﺑ و دور ﻲﻣ (دراد راﺮﻗ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﻲﻘﻳﺮﻃ زا) (6)

مﻮﺑ تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا (13) ﭗﭼ لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ 4 ﻪﭽﻳرد زا ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻦﻏور ، دﻮﺷ ﻲﻣ لﺎﻌﻓ مﻮﺑ ندﺮﺑ ﻻﺎﺑ ياﺮﺑ (13) لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ﻲﺘﻗو بﺎـﺨﺘﻧا ﻮـﻟاو 3 ﻪـﭽﻳرد ﻪـﺑ D ﻪـﭽﻳرد ﻖﻳﺮﻃ زا (13) (رﻮﻟ) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو BU1,BU يﺎـﻫ ﻪـﭽﻳرد ﻖﻳﺮﻃ زا ﺲﭙﺳ و ﻪﺘﻓﺎﻳ نﺎﻳﺮﺟ (76) لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ

ردﻮﻟ ﻮﻬﻜﺑ ﺖﻴﻌﺿو ، ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ -94 ﻞﻜﺷ

و ددﺮـﮔ ﻲـﻣ دراو (2) ﻲﻠـﺻا لﺮـﺘﻨﻛ ﻮـﻟاو

br1 ﻪﭽﻳرد ﺖﻤﺳ ﻪﺑ (16) ﻞﺗﺎﺷ ﻮﻟاو

. ﺪﻫد ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﺖﺳار ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ار مﻮﺑ لﻮﭙﺳا يﺎﻫ ﻚﺟ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ و ﻪﺘﻓﺎﻳ هار (2) ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﻪﺑ ﭗﻤﭘ P1/P2 نﺎﻳﺮﺟ ﻻﺎﺣ

image

. دﺮﺑ ﻲﻣ ﻻﺎﺑ ﻪﺑ ار مﻮﺑ ترﻮﺻ ﻦﻳﺪﺑ و دور ﻲﻣ (دراد راﺮﻗ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﻲﺘﻤﺳ زا) مﻮﺑ


! رﺎﻄﺧا

ﻮـﻟاو ندﻮﻤﻧ ﻞﻳﺪﺒﺗ زا ﺪﻌﺑ و (14) و (13) ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ ﻲﻣ لﺎﻌﻓ ار لﺮﺘﻨﻛ يﺎﻫ رﻮﻟ ﻲﺘﻗو تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا ، ﻮﻬﻜﺑ ﺖﻴﻌﺿو ﻪﺑ ISO ﺖﻴﻌﺿو زا (76) لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا

. دﻮﻤﻧ ﺪﻫاﻮﺧ اﺪﻴﭘ ﺮﻴﻐﺗ وزﺎﺑ مﻮﺑ ياﺮﺑ ﻼﻣﺎـﻛ ﺎـﻫ نآ ﺎـﺑ ﺪﻳﺎﺑ لوا ﻪﺟرد رد ﺪﻴﺋﺎﻤﻧ لﺎﻌﻓ ار ﺎﻫ رﻮﻟ لﺮﺘﻨﻛ ﺪﻴﻫاﻮﺧ ﻲﻣ ﻲﺘﻗو ﻂﻳاﺮـﺷ طﺎـﻴﺘﺣا و ﺐﻇاﻮﻣ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺪﻴﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﻫﺎﮔآ لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ ﻪﺑ و هﺪﺷ ﺎﻨﺷآ

. ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ رﺎﻛ مﺎﺠﻧا ﻪﻴﻟوا


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب