< Previous | Contents | Next >

ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ ، مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو


imageمﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو

ﻪﭽﻳرد زا وﺮﺳ ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻦﻏور ، ددﺮﮔ ﻲﻣ لﺎﻌﻓ مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ياﺮﺑ لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ﻲﺘﻗو

. مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو ، ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ -95 ﻞﻜﺷ

(16) ﻞﺗﺎـﺷ ﻮـﻟاو BU1,BD

يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ (رﻮﻟ) (14) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو 2

. ﺪﺑﺎﻳ ﻲﻣ نﺎﻳﺮﺟ

: ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ ﺮﻳز مﻮﺑ و ﺖﻤﺳ ﻪﺑ BD1 ﻪﭽﻳرد زا وﺮﺳ ﻦﻏور

(78) ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو يور ﺮﺑ P ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ

(48) ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮔرﺎﭘ ﻮﻟاو Pi ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ و (78) ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو P يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ

.

و هداد ﺮـﻴﻐﺗ ار ﻮـﻟاو لﻮﭙـﺳا ، (48) ﺮﻴﺴـﻣ ﻲﮔرﺎﭘ ﻮﻟاو ﺮﻫ pi ﻪﭽﻳرد رد وﺮﺳ ﻦﻏور (دراد راﺮـﻗ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﻲﺘﻤﺳ زا ﻪﺘﺒﻟا) مﻮﺑ ﻚﺟ ماﺪﻛ ﺮﻫ زا ار ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ هزﺎﺟا (ﺮﻴﺴـﻣ ﻲﮔرﺎـﭘ يﺎـﻫ ﻮﻟاو ﻖﻳﺮﻃ زا) A ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻣادا نﺎﻳﺮﺟ ﻦﻳا . ﺪﻫد ﻲﻣ

. ددﺮﮔ ﻲﻣ دراو (77) مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو ﻮﻟاو

ﻲﻣ كﺮﺘﺸﻣ(14) رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ندﺮﺑ ﻦﻴﺋﺎﭘ ﺎﺑ مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﭻﻴﺋﻮﺳ ﻲﺘﻗو و ﻪـﺘﻓر ﻦﻴﺋﺎﭘ فﺮﻃ ﻪﺑ (78) ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو لﻮﭙﺳا ،(ON = ﻦﺷور ﺖﻴﻌﺿو) ددﺮﮔ ﻮـﻟاو Pi ﻪـﭽﻳرد ﻪـﺑ A ﻪـﭽﻳرد ﻖـﻳﺮﻃ زا و ﻪـﺘﻓﺎﻳ نﺎـﻳﺮﺟ P ﻪﭽﻳرد زا وﺮﺳ ﻦﻏور ﻪﭽﻳرد رد و هداد رﺎﺸﻓ ﻦﻴﺋﺎﭘ ﻪﺑ ار لﻮﭙﺳا و دور ﻲﻣ (77) مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو

. دروآ ﻲﻣ دﻮﺟو ﻪﺑ ﻲﻛاﺮﺘﺷا نﺎﻳﺮﺟ ﻚﻳ T و B,A يﺎﻫ ﻮـﻟاو B ﻪـﭽﻳرد ﻪﺑ (ﻚﺟ ﺖﻔﺷ ﺖﻤﺳ زا) مﻮﺑ ﻚﺟ ﺮﻫ زا ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ

. ﺪﻨﻛ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ هار مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو ﺖﻴﻌـﺿو ﻮـﻟاو T ﻪـﭽﻳرد ﻪﺑ ﻪﻛ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻚﻧﺎﺗ ﻪﺑ و ﻪﺘﻓﺎﻳ نﺎﻳﺮﺟ ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ ﻦﻏور

. دﺰﻳر ﻲﻣ ﺖﺳا ﻞﺼﺘﻣ مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ يﺰـﻛﺮﻣ رﺬـﮔ زا و ﺪـﻨﻛ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ ﺎﻫ ﭗﻤﭘ P1 و P2 زا ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻦﻏور

. ددﺮﮔ ﻲﻣ دراو ﻚﻧﺎﺗ ﻪﺑ ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو رد مﻮﺑ لﻮﭙﺳا ﻲﺘﺸـﮔﺮﺑ ﻦﻏور و (نﻮﺘﺴﻴﭘ فﺮﻃ) و (ﺖﻔﺷ فﺮﻃ) مﻮﺑ يﺎﻫ ﻚﺟ زا ﻦﻏور ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻲـﻣ دﻮـﺟو ﻪﺑ رﺪﻨﻠﻴﺳ نﻮﺘﺴﻴﭘ فﺮﻃ ود ﺮﻫ رد نﺎﻳﺮﺟ ﻚﻳ و هﺪﻳدﺮﮔ ﻞﺼﺘﻣ ﻚﻧﺎﺗ ﻲﻤﻧ مﻮﺑ ﻚﺟ ﺮﻴﺴﻣ رد ﺪﺷﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻪﻛ ﻲﻨﻏور ﭻﻴﻫ ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ . ﺪﻧروآ تﺎـﻛﺮﺣ ﺖﺤﺗ ﻂﻘﻓ ، ﻚﺟ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﺖﻤﺳ و ﺖﻔﺷ ﻦﻴﺑ ﺎﻣ دازآ ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ ، ﺪﺷﺎﺑ زاﺮﺗ ﻢﻫ طﻮﻄﺧ و ﻦﻴﻣز يور ﺮﺑ تﺎﻛﺮﺣ) . ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺖﻛﺎﺑ و مﻮﺑ ﻦﺘﻓر ﻻﺎﺑ و ﻦﻴﺋﺎﭘ

. (نآ

. ﺪﻳروﺎﻴﻧ رﺎﺸﻓ مﻮﺑ نﺪﺷ ورﺎﻨﺷ ﭻﻴﺋﻮﺳ ﻪﺑ مﻮﺑ ﻦﺘﻓر ﻻﺎﺑ ياﺮﺑ ! ﻢﻬﻣدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب