هرﺎﻤﺷ حﺮﺷ هرﺎﻤﺷ حﺮﺷ
15 يﺮﻃﺎﺑ ﻦﻴﻣز ﻪﺑ لﺎﺼﺗا 7 يﺮﻃﺎﺑ24 +ﺖﻟو
16 يﺮﻃﺎﺑ ﻦﻴﻣز ﻪﺑ لﺎﺼﺗا 8 يﺮﻃﺎﺑ24 +ﺖﻟو
ﻞﻜﺷ4-
ﻂﺑار V-ECU
بآ هار
A :
ﻂﺑارJA
JA :
ﻂﺑارJB
JB :
ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا
-16-
هﺎﮕﺘﺳد لﺮﺘﻨﻛ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣV-ECU) ﻪﺑ هﺪﺷ ﺰﻬﺠﻣI-ECU(
ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ :EC240BLC
لوﺪﺟ 21-ﺳد لﺮﺘﻨﻛ ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا ﺪﺣاو ﻂﺑار ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ هﺎﮕﺘV-ECU
ﻂﺑار ﻢﺘﻳآ
JA
ﻂﺑ
ار و ﺮﻤﻳﺎﺗوﺮﻜﻴﻣ70 ﻲﻨﻴﭘ JPT
لﺎﻨﻴﻣﺮﺗJPT (×10)
ياﺮﺑ ﻖﻳﺎﻋ ﻢﻴﺳJPT
لﺎﻨﻴﻣﺮﺗMT-2 (×10)
ياﺮﺑ ﻖﻳﺎﻋ ﻢﻴﺳ MT-2
AMP 1-963484-1
AMP 929939-1
AMP 828904-1
AMP 962876-1
AMP 963530-1
JB
لﺎﻨﻴﻣﺮﺗ
ﻖﻳﺎﻋ ﻢﻴﺳ
AMP 1-963215-1
AMP 929939-1
AMP 828904-1
ﻂﺑار ﻦﻴﭘ16 ﻲﻨﻴﭘ JPT

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب