لوﺪﺟ 23- ﻦﻴﭘ ﻂﺑار ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ (JB)
هرﺎﻤﺷ حﺮﺷ هرﺎﻤﺷ حﺮﺷ
9 1 بﺎﺨﺘﻧا ﭻﻴﺋﻮﺳﺖﻳﻮﻘﺗ / يا ﻪﺑﺮﺿ / ﻲﺷﺮﺑ رﻮﺗﻮﻣ ترﺎﺘﺳا ﺪﻴﻠﻛ(ACC)
10 2 رﻮﺗﻮﻣ ترﺎﺘﺳا ﺪﻴﻠﻛ(R2) هﺪﺸ ﻞﺼﺘﻣ
11 هﺪﺸﻧ ﻞﺼﺘﻣ 3 اود ﭻﻴﺋﻮﺳ قﺮﺑ ر
12 J1587-A ﮓﻧر ﺪﻴﻔﺳ 4 J1587-Bﮓﻧر ﺰﻣﺮﻗ
13 5 ﻦﻴﻣز ﻪﺑ لﺎﺼﺗا ﻢﻴﺳJ1939 ﻦﻴﻣز ﻪﺑ لﺎﺼﺗا ﻢﻴﺳJ1939
14 CAN-H (J1939-H) ﮓﻧر ﺰﺒﺳ 6 CAN-L (J1939)ﮓﻧر درز
15 يﺮﻃﺎﺑ ﻦﻴﻣز لﺎﺼﺗا 7 يﺮﻃﺎﺑ24 +ﺖﻟو
16 يﺮﻃﺎﺑ ﻦﻴﻣز لﺎﺼﺗا 8 يﺮﻃﺎﺑ24 +ﺖﻟو
ﻞﻜﺷ5 . ﻂﺑارV-ECU
بآ هار
A :
ﻂﺑارJA
JA :
ﻂﺑارJB
JB :
مﺎﻨﻳد ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ
ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ :EC240BLC
لوﺪﺟ25-ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ
ﻢﺘﻳآ حﺮﺷ
ﻲﺟوﺮﺧ
ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا
-18-
80ﺮﭙﻣآ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب