ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
- 25 -
ﻲﻨﻤﻳا مﺮﻫا هﺪﻨﻨﻛ دوﺪﺤﻣ ﭻﻴﺋﻮﺳ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣSafty Lever Limit
Switch
ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ :EC240BLC
لوﺪﺟ 40-ا مﺮﻫا ﭻﻴﺋﻮﺳ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﻲﻨﻤﻳ
ﻢﺘﻳآ تﺎﺼﺨﺸﻣ
هﺪﻧزﺎﺳ
OMRON
لﺪﻣ مﺎﻧ
D2VW – 5L2A – 1M
ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ يوﺮﻴﻧ وﺮﻴﻧ ﺪﻧﻮﭘ230 gf (0.5 lbf)
ﻲﺸﻨﻛاو وﺮﻴﻧ وﺮﻴﻧ ﺪﻧﻮﭘ20 gf (0.05 lbf)
ﻲﻤﺳا ژﺎﺘﻟو ﺮﭙﻣآDC 30 V , 5 A
ﻂﻴﺤﻣ يﺎﻣد
ﺖﻳﺎﻬﻧرﺎﻓ(-40° , -194° F)
داﺮﮔ ﻲﺘﻧﺎﺳ(-40° , -90° C)
ﻖﻳﺎﻋ ﺖﻣوﺎﻘﻣ
ﻻﺎﺑ ي100MΩ
لﺎﺼﺗا ﺖﻣوﺎﻘﻣ
ﻦﻴﺑ100MΩ
ﻂﺑار
هﺎﮕﻨﻤﻴﺸﻧ و يﺮ عﻮﻧ لﺎﻨﻴﻣﺮﺗ
AMP EJ Ser…marky + Recep (3P)

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب