ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا
-26-
رﺎﻛدﻮﺧ ﺎﻳ ﻲﺘﺳد بﺎﺨﺘﻧا ﭻﻴﺋﻮﺳ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ
ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ :EC240BLC
لوﺪﺟ 41- ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﻢﻴﺳ ﭻﻴﺋﻮﺳرﺎﻛدﻮﺧ ﺎﻳ ﻲﺘﺳد بﺎﺨﺘﻧا
ﻦﻴﭘ هرﺎﻤﺷ(Pin) ﺨﺸﻣﻢﻴﺳ ﻲﻨﻓ تﺎﺼ لﺎﻨﮕﻴﺳ
1
AVS 0.85 W/SB V-ECU
2
AVS 0.85 W
ﻲﺒﺴﻧ
3
AVS 0.85 W/Y
ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﻪﺒﻌﺟ
4
AVS 0.85 W/R V-ECU
5
AVS 0.85 SB/R
قﺮﺑ هﺪﻨﻨﻛ ﻦﻴﻣﺄﺗ(B+)
6
AVS 0.85 R/SB
ﻲﺒﺴﻧ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب