ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
- 53 -
ﻢﺘﻳآ ﺪﺣاو ﻲﻨ تﺎﺼﺨﺸﻣ
Kgf / Cm
2
246
رﺎﺸﻓ خﺮﻧ
Psi 3499
Kgf / Cm
2
-0.2 ~ 0.3
ﺶﻜﻣ زﺎﺠﻣ رﺎﺸﻓ
Psi -2.8 ~ 4.3
C°
-20 ~ 93
تﺎﻴﻠﻤﻋ ﻦﻴﺣ رد زﺎﺠﻣ يﺎﻣد
)بوﺎﻨﺘﻣ ﻲﻧﺎﻣز هرود(
F°
-4 ~ 199.4
ﺶﺧﺮﭼ)ﺖﻔﺷ يﺎﻬﺘﻧا زا ﺎﻤﻧ(
-
ﺖﻋﺎﺳ
يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻘﻋ ﺶﺧﺮﭼ ﺲﻜﻋ ﺖﻬﺟ
نزو
Kg (lb) 7.9 (17.4)
ﺎﻫﺪﺣاو ﻞﻳﺪﺒﺗ لواﺪﺟ
ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ :EC240BLC
لوﺪﺟ92-لﻮﻃ
ﺪﺣاو ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳCm ﺮﺘﻣM ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ Km ﭻﻨﻳا In تﻮﻓ)ﺎﭘ (Ft درﺎﻳYd ﻞﻳﺎﻣMile
ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳ
Cm
1 0.1 0.00001 0.3937 0.03281 0.01094 0.000006
ﺮﺘﻣM
100 1 0.001 39.37 3.2808 1.0936 0.00062
ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ Km
100000 1000 1 39370.7 3280.8 1093.6 0.62137
ﭻﻨﻳا Inch
2.54 0.0254 0.000025 1 0.08333 0.02777 0.000015
تﻮﻓ)ﺎﭘ (Ft
30.48 0.3048 0.000304 12 1 0.3333 0.000189
درﺎﻳYd
91.44 0.9144 0.000914 36 3 1 0.000568
ﻞﻳﺎﻣMile
160930 1609.3 1.6093 63360 5280 1760 1
1 mm ﺮﺘﻣ ﻲﻠﻴﻣ =0.1 cm و ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳ 1 mm ﺮﺘﻣ ﻲﻠﻴﻣ =0.001 mﺮﺘﻣ
لوﺪﺟ93-ﺖﺣﺎﺴﻣ
ﺪﺣاو
ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳ
Cm
2
ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣM
2
ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ
ﻊﺑﺮﻣKm
2
ﺐﻳﺮﺟa
ﻊﺑﺮﻣ
تﻮﻓ
Ft
2
ﻊﺑﺮﻣ درﺎﻳ
Yd
2
ﻊﺑﺮﻣ ﭻﻨﻳا
In
2
ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳ
Cm
2
1 0.0001 - 0.000001 0.001076 0.000012 0.155000
ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣM
2
10000 1 0.000001 0.01 10.764 1.1958 1550.000
ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ
Km
2
- 1000000 1 10000 1076400 1195800 -
ﺐﻳﺮﺟa
0.01 100 0.0001 1 1076.4 119.58 -
ﻊﺑﺮﻣ تﻮﻓFt
2
- 0.092903 - 0.000929 1 0.1111 144.000
ﻊﺑﺮﻣ درﺎﻳYd
2
- 0.83613 - 0.008361 9 1 1296.000
ﻊﺑﺮﻣ ﭻﻨﻳا In
2
6.4516 0.000645 - - 0.006943 0.0000771 1
ﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﺑاﺮﺑ رﺎﺘﻜﻫ ﺮﻫ100 ﺐﻳﺮﺟ (1 ha = 100 a) ﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﺑاﺮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﻞﻳﺎﻣ ﺮﻫ ، 259 ﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﺑاﺮﺑ و رﺎﺘﻜﻫ 2.59ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ
لوﺪﺟ94-ﻢﺠﺣ
ﺪﺣاو ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳCm
3
ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣM
3
ﺮﺘﻴﻟLiter ﭻﻨﻳا ﺐﻌﻜﻣ In
3
ﺐﻌﻜﻣ تﻮﻓFt
3
ﺐﻌﻜﻣ درﺎﻳYd
3
ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳ
Cm
3
1 0.000001 0.001 0.061024 0.000035 0.000001
ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣM
3
1000000 1 1000 61024 35.315 1.30796
ﺮﺘﻴﻟLiter
1000 0.001 1 61.024 0.035315 0.001308
ﺐﻌﻜﻣ ﭻﻨﻳا In
3
16.387 0.000016 0.01638 1 0.000578 0.000021
ﺐﻌﻜﻣ تﻮﻓFt
3
28316.8 0.028317 28.317 1728 1 0.03704
ﺐﻌﻜﻣ درﺎﻳYd
3
764529.8 0.76453 764.53 46656 27 1
ﻦﻟﺎﮔ ﺮﻫ)ﻲﻳﺎﻜﻳﺮﻣآ ﻢﺘﺴﻴﺳ = (3785.41 ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳ =231 ﺐﻌﻜﻣ ﭻﻨﻳا =0.83267 ﻦﻟﺎﮔ )ﻲﻳﺎﻴﻧﺎﺘﻳﺮﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ(

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب