ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
- 13 -
5- كﻼﭘ(18) ﮓﻨﻳرا و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (17) ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار . راﺰﺑا : رﺎﭼآ
L=12mm
6- كﻼﭘ)10 ( ﮓﻨﻳرا و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار)11 ( ﺪﻳروﺎﻴﺑ نوﺮﻴﺑ ار.
راﺰﺑا : ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ :50mm
7- يﺎﻫ ﺮﻨﻓ(12,13) ﺪﻳروﺎﻴﺑ نوﺮﻴﺑ ار . هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ)15 ( و)14 (وﺮﻴﺑ ﺰﻴﻧ ار ن
ﺪﻴﺸﻜﺑ.
8- لﻮﭙﺳا)12 ( ﺪﻳرادﺮﺑ ار.
9- يﺎﻫ كﻼﭘ)16) ( رد6نﺎﻜﻣ ( ﺪﻳرادﺮﺑ.
راﺰﺑا : رﺎﭼآ :L=4mm
10- كﻼﭘ)19 ( ﮓﻨﻳرا و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار)20 ( ﺪﻳروﺎﻴﺑ نوﺮﻴﺑ ار.
راﺰﺑا : رﺎﭼآ :L=6mm
ﻮﻟاو ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ)وزﺎﺑ(
لوﺪﺟ4-ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ
مﻼﻗا ﺪﺣاو ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ
ﻦﻏور تراﺮﺣ
C
0
95 + 20-
ﻮﻟاو ﻒﻴﻠﻳر رﺎﺸﻓ
Kgf/cm
2
رد30 ﻪﻘﻴﻗد رد ﺮﺘﻴﻟ 365 + 5/0 at 30 liter/mi
لﻮﭙﺳا ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ رﺎﺸﻓ
Kgf/cm
2
22.5 2
تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا رﺎﺸﻓ ﺖﻣﻼﻋ ﺎﻳ لﺎﻨﮕﻴﺳ
p2p1
Kgf/cm
2
0.3 ± 5.5
ﻲﺘﺸﻧ ﺮﺜﻛاﺪﺣ
pip1
p2p1+T
CC/min 20 , at 40 kgf/cm
2
4 , at 100 kgf/cm
2

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب