ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
- 17 -
ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو)ﺶﻫﺎﻛ ﺪﺿ ﻮﻟاو ( ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو و وزﺎﺑ ﻚﺟ ﻦﻴﺑ ﺎﻣ
زا ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﻜﺸﺘﻣ و ﺖﺳا ﻞﺼﺘﻣ : ﻚﻴﺟﻮﻟ ﻮﻟاو ، ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو ﻚﭼ ،
ﻪﺘﺳﻮﭘ ﻚﻳ و رﺎﺸﻓ ﻮﻟاو ﻒﻴﻠﻳر ، ﻮﻟاو.
ﺎﻳ ﻪﻟﻮﻟ ﻚﻳ ﻪﻛ ﻲﺘﻗو ، مﻮﺑ نﺎﻬﮔﺎﻧ ندﺎﺘﻓا ﻦﻴﺋﺎﭘ ﻪﺑ ، ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﺗﺎﻓدﺎﺼﺗ زا ﻮﻟاو ﻦﻳا
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ددﺮﮔ ﻲﻣ هرﺎﭘ ﮓﻨﻠﺷ . مﻮﺑ ﻚﺟ شﺰﻐﻟ زا ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ ﻮﻟاو ﻦﻳا
ﻞﻤﻋ ﻪﺑ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺪﻳآ ﻲﻣ دﻮﺟﻮﻣ ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو رد ﻲﻠﺧاد ﻲﺘﺸﻧ ﺮﺛا رد ﻪﻛ
دروآ .
صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو رد رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﻲﺘﻗو . ﺮﻨﻓ)31 ( پﺎﭘﻮﺳ ﻪﺑ
ﻮﻟاو ﻚﭼ)5 ( ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ رﺬﮔ ﻪﻛ ﻦﻳا ﺎﺗ هدﺮﺑ ﻮﻠﺟ ﻪﺑ و هدروآ رﺎﺸﻓP1 ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ ار .
فﺮﻃ زا ﻪﻛ ﻲﻨﻏورP5,P4 ﺲﻴﻓروا ﻪﺑ و ﺪﻨ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ لﺎﻣﺮﻧ رﻮﻃ ﻪﺑ
(a)ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ دﻮﺷ ﻲﻣ طﻮﺑﺮﻣ لﻮﭙﺳا )24 ( دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﻛﻮﻠﺑ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو
)] ﺖﻴﻌﺿو رد(b) . [ رﺎﺸﻓ فﻼﺘﺧا يور ﺮﺑ ، ﻦﻏور رﺎﺸﻓ ﻪﻓﺎﺿا ﻪﺑ ﺮﻨﻓ يوﺮﻴﻧ
ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﻊﻄﻘﻣ ود ﻲﺤﻄﺳf,e ﻚﻴﺟﻮﻟ ﻮﻟاو ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ )8 ( ﻮﻠﺟ ﻪﺑ ار پﺎﭘﻮﺳ ،
رﺬﮔ و هداد ﺖﻛﺮﺣp2 ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻪﻛﻮﻠﺑ ار .
ﻴﻣز ﺢﻄ زا ﺪﻨﺑ ﻮﻠﺟ ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﺘﻴﻌﺿو رد وزﺎﺑ ددﺮﮔ ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ نزو ، ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ
ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ ، ﺪﻳآ رد رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ وزﺎﺑ ﻚﺟ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﺖﻤﺳ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻦﻏور ﻪﻛ
رﺬﮔ ﻖﻳﺮﻃ زا ﻪﻛp2 ﻮﻟاو ﻚﭼ پﺎﭘﻮﺳ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ )5 ( ﻮﻟاو ﻚﻴﺟﻮﻟ و)8 ( ﻪﻛﻮﻠﺑ
وزﺎﺑ ندﺎﺘﻓا زا ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ رﺪﻨﻠﻴﺳ هدﺎﺘﻓا ﻪﻠﺗ رد ﻦﻏور ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ ، ددﺮﮔ
دروآ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ.
ﻞﻜﺷ10- ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو )وزﺎﺑ(

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب