ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ-ﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
-18-
ﺖﺳا زﺎﺑ نوﺮﻴﺑ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ وزﺎﺑ(P1P2):
، ﻢﻴﺋﺎﻤﻧ ﻲﻣ لﺎﻌﻓ و وزﺎﺑ ندﺮﻛ زﺎﺑ ﺖﻬﺟ رد ار رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو مﺮﻫا ﻲﺘﻗو
لﻮﭙﺳا)24 ( ﻚﻴﺟﻮﻟ ﻮﻟاو و ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو)8 ( ﻲﻣ صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو رد
ﺪﻨﺷﺎﺑ . رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور ﻪﭽﻳرد ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو فﺮﻃ زاP1 نﺎﻳﺮﺟ
ﻮﻟاو ﻚﭼ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ و ﻪﺘﺷاد)5 ( ددﺮﮔ زﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﺎﺑ . ﻖﻳﺮﻃ زا نﺎﻳﺮﺟ ﺲﭙﺳ
P2 ﻪﺑ وزﺎﺑ ﺖﻛﺮﺣ ﺚﻋﺎﺑ و ﻪﺘﻓر ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺖﻔﺷ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ
ددﺮﮔ جرﺎﺧ ﺖﻤﺳ.
ﺘﺸﮔﺮﺑ ﻲﻠﺻا صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو ﻪﺑ مﺮﻫا و ﺖﺳا زﺎﺑ نوﺮﻴﺑ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ وزﺎﺑ ﻲﺘﻗو
(P1=P2) ﻮﻟاو ﻚﭼ ، ﺪﻳدﺮﮔ حوﺮﺸﻣ ﻼﺒﻗ ﻪﻜﻳرﻮﻃ ﻪﺑ ، ﺖﺳا )5 ( پﺎﭘﻮﺳ و
رﺪﻨﻠﻴﺳ رد وزﺎﺑ ﺖﻔﺷ فﺮﻃ رد رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور و ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻪﻛﻮﻠﺑ ار رﺬﮔ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ
هﺪﻳدﺮﮔ ﻊﻤﺟ)هدﺎﺘﻓا ﻪﻠﺗ ﻪﺑ ( ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ وزﺎﺑ ندﺎﺘﻓا زا و.
اﺪﻴﭘ ﻪﻟﻮﻟ ﺎﻳ ﮓﻨﻠﺷ رد ﻲﮔرﺎﭘ ﻚﻳ هدﻮﺑ نوﺮﻴﺑ فﺮﻃ ﻪﺑ وزﺎﺑ ﻲﺘﻗو نﺎﻳﺮﺟ ، دﻮﺷ ﻲﻣ
رﺬﮔ ياﺮﺑ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏورP1 ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻊﻄﻗ . رﺬ رد رﺎﺸﻓ ﻪﺠﻴﺘﻧ ردP1
ﺎﻌﻳﺮﺳ" ﻮﻟاو ﻚﭼ پﺎﭘﻮﺳ رﺎﺸﻓ و ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ ﺶﻫﺎﻛ )5 ( ﻪﻃﻮﺑﺮ ﺮﻨﻓ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ
رﺬﮔ ، دﻮﺧP1 ﻪﻛﻮﻠﺑ وزﺎﺑ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﺖﻔﺷ ﺖﻤﺳ زا رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور و دﺪﻨﺑ ﻲﻣ ار
ددﺮﮔ ﻲﻣ.
ﻞﻜﺷ11- ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو )وزﺎﺑ( ﺖﺳا هﺪﺷ زﺎﺑ نوﺮﻴﺑ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ وزﺎﺑ ، .

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب