ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
- 21 -
2- گﻼﭘ)12 ( ﮓﻨﻳروا و هدﻮﻤﻧ زﺎﺑ ﻚﻴﺟﻮﻟ ﻮﻟاو زا ار)10 ( و ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ ﮓﻨﻳر ،
ﻲﻳﺎﻬﺘﻧا)11 ( ﺮﻨﻓ)9 ( ﻚﻴﺟﻮﻟ ﻮﻟاو و)8 ( ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار .
راﺰﺑا : رﺎﭼآ : L 14 mm
3- گﻼﭘ)30 ( ﮓﻨﻳروا و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ﻮﻟاﻮﻜﺟ زا ار)28 ( ﻲﺘﻳرﻮﻘﺗ ﮓﻨﻳر ،)ﻲﻳﺎﻬﺘﻧا (
)29 ( ﺮﻨﻓ ،)31 ( ﻮﻟاو ﻚﭼ و)5 ( ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ ار
راﺰﺑا : رﺎﭼآ : L 14 mm
4- يﺎﻬﭽﻴﭘ)14 ( روﺎﻛ)3 ( ﮓﻨﻳروا و)4 ( ﺪﻳرادﺮﺑ ار
راﺰﺑا : رﺎﭼآ : L 6 mm
5- ﻴﭘ )14 ( روﺎﻛ ،)15 ( ﮓﻨﻳروا و)15 ( ﺪﻳرادﺮﺑ ار.
راﺰﺑا : رﺎﭼآ : L 6 mm
6- يﺎﻫﺮﻨﻓ)17 و 18 ( يﺎﻫ هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ)21 و 22 ( لﻮﭙﺳا و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار)24 (
ﺪﻴﻨﻛ اﺪﺣ ار.
7- گﻼﭘ)20 ( لﻮﭙﺳا رد ار)24 ( ﺪﻳروﺎﻴﺑ نوﺮﻴﺑ
راﺰﺑا :L 4 mm
8- يﺎﻬﮔﻼﭘ)20 ( رد ار6 ﺪﻳرادﺮﺑ نﺎﻜﻣ
راﺰﺑا : رﺎﭼآ: L 4 mm
9- گﻼﭘ)1 ( ﮓﻨﻳروا و)3 ( ﺪﻳرادﺮﺑ ار
راﺰﺑا : رﺎﭼآ :L 6 mm

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب