ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ-ﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
-4-
حﺮﺷﻮﻟاو مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﺖﻴﻌﺿو
1- ﮓﻨﻳرا
2- ﻲﺋﻮﻧاز45
0
ﻪﺟرد
3- ﻲﺗ ) ﻲﻫار ﻪﺳ(
4- يﺰﻛﺮﻣ رﺬﮔ ﺎﻳ ﺮﻴﺴﻣ ﻪﺑ ﻲﺗ
5- ﻲﺋﻮﻧاز90
0
ﻪﺟرد
6- ﻲﺗ ) ﻲﻫار ﻪﺳ(
7- ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ) ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻦﺘﺴﺑ(
8- ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
9- ﻲﺴﻣ ﺮﺷاو
10- لﺎﺼﺗا
11- رﺎﺸﻓ ﭻﻴﺋﻮﺳ
12- يﺮﻨﻓ ﺮﺷاو
13- ﭻﻴﭘ
14- يﺎﻫ ﺮﻳاو ﻊﻤﺟ ) ﺲﻧرﺎﻫ (ﭻﻴﺋﻮﺳ
15- ﺖﻛاﺮﺑ
17- ﭻﻴﭘ
18- ﮓﻨﻳرا
19- ﻲﺋﻮﻧاز90
0
ORFSﻪﺟرد
20- ﮓﻨﻳرا
21- هﺪﺷ يرﺎﻜﺷﻮﺟ يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ) (
22- هﺪﺷ يرﺎﻜﺷﻮﺟ يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ) ﺖﺳار(
23- ﮓﻨﻳرا
24- ﻲﺋﻮﻧاز45
0
ﻪﺟرد
25- ﻲﺋﻮﻧاز 90
0
ﻪﺟرد
26- ﺖﻛاﺮﺑ
28- ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ) ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻦﺘﺴﺑ(
29- ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ) ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻦﺘﺴﺑ(
30- ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ) ﺎﻫ ﮓﻨﻠﺷ ﻦﺘﺴﺑ(
31- لﺎﺼﺗا

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب