ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
- 61 -
1 ﻲﻜﻴﺘﺳﻻ هﺮﻴﮔ 4 ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ) ﻊﻳﺮﺳ لﺎﺼﺗا ﻚﺟ ياﺮﺑB(
2 ﻊﻳﺮﺳ لﺎﺼﺗا ﺮﻴﺷ 5 ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ) ﻊﻳﺮﺳ لﺎﺼﺗا ﻚﺟ ياﺮﺑB(
3 ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ) ﻊﻳﺮﺳ لﺎﺼﺗا ﻚﺟ ياﺮﺑA( 6 ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ)ا ﻚﺟ ياﺮﺑ ﻊﻳﺮﺳ لﺎﺼﺗA(
ﻞﻜﺷ65-رﺎﺘﺧﺎﺳ ، ﻊﻳﺮﺳ لﺎﺼﺗا
1 ﻊﻳﺮﺳ لﺎﺼﺗا يرﺎﻜﺷﻮﺟ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 12 ﻲﺴﻣ ﺮﺷاو
2 ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻚﺟ 13 ﻲﺴﻣ ﺮﺷاو
3 لﺎﺼﺗا ﺖﻴﻛ ﻦﻛ ﻞﻔﻗ 14 ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
4 ﻦﻴﭘ 15
5 راد كﺎﭼ ﻦﻴﭘ 16 ﻲﺋﻮﻧاز
6 رﺎﻬﻣهﺎﮔ ﻪﻜﻴﺗ 17 ﻲﺋﻮﻧاز
7 ﭻﻴﭘ 18 هﺮﻬ
8 ﻲﻌﻠﺿ ﺶﺷ هﺮﻬﻣ 19 هﺮﻬﻣ
9 ﺖﺨﺗ ﺮﺷاو 20 ﻊﻳﺮﺳ لﺎ
ﺼﺗا روﺎﻛ
10 هﺪﻨﻫد لﺎﺼﺗا)رﻮﺘﻜﻨﻛ( 21 ﭻﻴﭘ
11 هﺪﻨﻫد لﺎﺼﺗا 22 يﺮﻨﻓ ﺮﺷاو

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب