ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
- 73 -
ﻮﻟاوﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳرﻮﺘﻴﺗور ياﺮﺑ ي
ﻞﻜﺷ78- ﻮﻟاو ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ رﻮﺘﻴﺗور ياﺮﺑ
لوﺪﺟ24- ﻮﻟاو ، ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ
ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ ﺪﺣاو ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ
يرﺎﻛ رﺎﺸﻓ ﺮﺜﻛاﺪﺣ
kgf/cm
2
350
تﺎﻴﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا مﺎﮕﻨﻫ رد ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ ناﺰﻴﻣ
Liter/min
50
زﺎﺠﻣ ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ رﺎﺸﻓ
kgf/cm
2
210
رد ﻲﻠﺧاد ﻲﺘﺸﻧ20cst , 140kgf/cm
2
Cc/min
70
ﻦﻏور تراﺮﺣ داﺮﮔ ﻲﺘﻧﺎﺳc
0
90 20 -
ﺖﻈﻠﻏ هزاﺪﻧا
cst
500 5
ترﺪﻗ ﻊﺒﻨﻣ -
D28G
لﺎﻣﺮﻧ ژﺎﺘﻟو
DCV
28
لﺎﻣﺮﻧ نﺎﻳﺮﺟ
A 1 , at DC28Vand 20C
0

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب