ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ-ﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
-74-
ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷPTO) ﻦﺸﺑآ : (Power Take off
ﻞﻜﺷ79- ﺎﻳ يﺮﻴﮔ ترﺪﻗ ﺰﻛﺮﻣ OFF = PTO Power Take )ﻦﺸﺑآ(
1 بﻮﻴﺗ
2 راد خارﻮﺳ ﭻﻴﭘ : ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ :4kgf.m
3 PTO وﺮﻴﻧ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺰﻛﺮﻣ ، Power Take off
4 ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ ، ﭻﻴﭘ :4/1 ± 0/4 Kgf.m
ﻪﺟﻮﺗ! شدﺮﮔ ﺖﻬﺟ PTO :رد ﺖﻬﺟ شدﺮﮔ ﺖﻋﺎﺳ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻘﻋ)زا ﺎﻤﻧ ﻦﻓ ﺖﻤﺳ(

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب