ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
- 81 -
مﺮﻓ ﺮﻴﻐﺗ ﺖﻟﺎﺣ
ﻪﺤﻔﺻ رد لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ يﺎﻫ مﺮﻓ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ9:4:8 رﻮﻟ ﻲﺘﻗو ﺪﻴﻨﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ )2 ( زا ﻮﻟاو
ﺖﻴﻌﺿوS مﺮﻓ ﻪﺑ B رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ، ﺪﻨﻛ ﺮﻴﻐﺗ )رﻮﻟ ( ﻞـﻤﻋ ﺮـﻳز ﻞﻜـﺷ ﻪـﺑ
دﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ:
رﻮﻟ ﺖﻴﻌﺿو)مﺮﻫا( رود هارزا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو)رﻮﻟ( تﺎﻈﺣﻼﻣ
ﺖﻴﻌﺿوS
مﺮﻓISO
ﺖﻴﻌﺿوB
ﻮﻬﻜﺑ دراﺪﻧﺎﺘﺳا مﺮﻓردﻮﻟ
لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد
لوﺪﺟ25- ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد
ءاﺰﺟا ﻪﭽﻳرد ءاﺰﺟا ﻪﭽﻳرد تارﺎﻬﻇا
A
رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو)رﻮﻟ (ﺖﺳار 2
B
رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو)رﻮﻟ(-ﭗﭼ 2
C
رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو)رﻮﻟ (ﺖﺳار 4
D
رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو)رﻮﻟ(-ﭗﭼ 4
1
BD
ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻦﻴﺋﺎﭘ مﻮﺑ
2
AO
جرﺎﺧ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ وزﺎﺑ
3
BU
دور ﻲﻣ ﻻﺎﺑ مﻮﺑ
لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو
4
ﻞﺗﺎﺷ ﻮﻟاو
AI
دﻮﺷ ﻲﻣ ﻊﻤﺟ وزﺎﺑ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب