ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ-ﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧوناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ
-84-
ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ ، مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو
ﻞﻜﺷ 95- مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو ، ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ .
مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو
ﻪﭽﻳرد زا وﺮﺳ ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻦﻏور ، ددﺮﮔ ﻲﻣ لﺎﻌﻓ مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ياﺮﺑ لﺮﺘﻨﻛ رﻮﻟ ﻲﺘﻗو
2 رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو )14) (رﻮﻟ ( يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد ﻪﺑBU1,BD ﻞﺗﺎـﺷ ﻮـﻟاو )16 (
ﺪﺑﺎﻳ ﻲﻣ نﺎﻳﺮﺟ.
ﻪﭽﻳرد زا وﺮﺳ ﻦﻏورBD1 ﻪﺑ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ ﺮﻳز مﻮﺑ و ﺖﻤﺳ:
ﻪﭽﻳرد ﻪﺑP ﻮﻟاو يور ﺮﺑ ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ) 78(
يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ
P ﻮﻟاو ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ) 78 ( ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ وPi ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮔرﺎﭘ ﻮﻟاو )48 (
.
ﻪﭽﻳرد رد وﺮﺳ ﻦﻏورpi ﺮﻴﺴـﻣ ﻲﮔرﺎﭘ ﻮﻟاو ﺮﻫ )48 ( و هداد ﺮـﻴﻐﺗ ار ﻮـﻟاو لﻮﭙـﺳا ،
مﻮﺑ ﻚﺟ ماﺪﻛ ﺮﻫ زا ار ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ هزﺎﺟا) دراد راﺮـﻗ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﻲﺘﻤﺳ زا ﻪﺘﺒﻟا (
ﺪﻫد ﻲﻣ . ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻣادا نﺎﻳﺮﺟ ﻦﻳاA) ﺮﻴﺴـﻣ ﻲﮔرﺎـﭘ يﺎـﻫ ﻮﻟاو ﻖﻳﺮﻃ زا (
مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو ﻮﻟاو)77 ( ددﺮﮔ ﻲﻣ دراو.

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب