VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
ﻯﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ﺏﺎﺘﻛ
ﻯﺭﺍﺪﻬﮕﻧ ﺮﻴﻤﻌﺗ
L180E
3 ﺯﺍ 1 ﺪﻠﺟ
ﺖﻌﻨﺻ ﻭﺮﺸﻴﭘ ﻥﺎﻴـﺳﺭﺎﭘ
ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻦـﺸﻛﺍﺮﺘﺴﻧﺎﻛ ﻭﻮـﻟﻭ ﻯﺭﺎﺼﺤﻧﺍ ﻩﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ
88 77 44 99
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
ﻯﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ﺏﺎﺘﻛ
ﻯﺭﺍﺪﻬﮕﻧ ﺮﻴﻤﻌﺗ
L180E
3 ﺯﺍ 2 ﺪﻠﺟ
ﺖﻌﻨﺻ ﻭﺮﺸﻴﭘ ﻥﺎﻴـﺳﺭﺎﭘ
ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻦـﺸﻛﺍﺮﺘﺴﻧﺎﻛ ﻭﻮـﻟﻭ ﻯﺭﺎﺼﺤﻧﺍ ﻩﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ
88 77 44 99
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
ﻯﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ﺏﺎﺘﻛ
ﻯﺭﺍﺪﻬﮕﻧ ﺮﻴﻤﻌﺗ
L180E
3 ﺯﺍ 3 ﺪﻠﺟ
ﺖﻌﻨﺻ ﻭﺮﺸﻴﭘ ﻥﺎﻴـﺳﺭﺎﭘ
ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻦـﺸﻛﺍﺮﺘﺴﻧﺎﻛ ﻭﻮـﻟﻭ ﻯﺭﺎﺼﺤﻧﺍ ﻩﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ
88 77 44 99

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب